چه لحظه دردآوری است وقتی چشمانت را می بندی و در رویاهای خویش خود را کنار کسی که دوستش داری تصور می کنی اما وقتی چشم می گشایی و او را نمی بینی دوست داشتی همیشه نابینا بودی اما او را می دیدی!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید