از کسانی که از من مـتنفرند سپاس. ، آنها مرا قویتر میکنند...
از کسانی که مرا دوست دارند ممنونم،آنان قلب مرا بزرگتر میکنند...

ازکسانی که مرا ترک می کنند متشکرم،آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست...
از کسانیکه با من مـــــی مانند سپاسگزارم، آنان به من معنای دوست واقعی را نشان می دهند ...

 

/ 0 نظر / 16 بازدید