همیــــشه جایی در حوالی دلتــنگی من جــاری می شــوی
جــاری می شــوی در ابـــریِ چشــمانـــم
و می بـــاری آنقــدر تا زلال شـــوم
تا آســمانی شــود هــوایِ دلــم
آنقــدر که با همـــه روحـــم حــس کنـــم
داشتــــن تو
می ارزد
به تمـــام نداشــته هـــای دنیــــا

/ 1 نظر / 16 بازدید